Regulamin

Korzystanie z usług Wolnej Przestrzeni odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i tożsame jest z akceptacją tego regulaminu.

Kontrakt psychoterapeutyczny

Witaj w moim gabinecie.
Celem terapii jest zapewnienie Ci poufnej okazji do bezpiecznego zbadania swoich myśli, uczuć, stanów, trudności, aby pomóc w nauce, uzdrowieniu, zrozumieniu i rozwoju. Moją rolą jest wspieranie Cię w tym procesie bez osądzania i mówienia Ci, co masz robić. W stosownych przypadkach mogę udzielić informacji lub zaproponować interpretacje czy sugestie.
Ta strona zawiera ważne informacje o moich usługach profesjonalnych i zasadach biznesowych. Proszę przeczytaj ją uważnie, bo być może pojawią się pytania, które będziemy mogli/ły omówić na naszym następnym spotkaniu.

Przestrzegam Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Celem tego Kodeksu jest wskazanie podstawowych wartości i norm oraz ustanowienie standardów obowiązujących w profesjonalnej praktyce psychoterapeutów Gestalt. Psychoterapeuci Gestalt są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etycznym.

Informacje dotyczące poufności sesji
Sesje są całkowicie poufne, z wyjątkiem trzech okoliczności:
• Od czasu do czasu moją pracę omawiam z superwizorem. Jest to standardowa procedura, która pomaga mi pracować z klientem najlepiej jak to możliwe. Mojego superwizora również obowiązuje Kodeks Etyczny oraz zasady poufności. Nie podaję wtedy Twoich danych, jedynie omawiam proces.
• Jeśli uznam, że istnieje ryzyko wyrządzenia krzywdy sobie lub innym osobom, zastrzegam sobie prawo do złamania poufności w celu zapobieżenia krzywdzie.
• Kiedy prawo obliguje mnie do zawieszenia zasady poufności.
Mogę poprosić Cię o pozwolenie na nagrywanie sesji, żebym mogła zastanowić się nad tym, o czym rozmawialiśmy/łyśmy. Jeśli się zgodzisz w każdej chwili możesz zmienić zdanie a ja usunę nagranie.
W celu dalszej akredytacji i rozwoju zawodowego mogę przesłać do oceny materiały pisemne lub nagranie. Wszelkie takie materiały będą prezentowane anonimowo, w celu ochrony Twojej tożsamości i będą sprawdzane wyłącznie przez klinicystów zobowiązanych do przestrzegania odpowiedniego Kodeksu Etyki oraz zasad poufności. Materiały zostaną wysłane tylko za Twoją pisemną zgodą.

Informacje dotyczące opłaty:
• Moja stawka wynosi 180 zł za sesję psychoterapeutyczną w gabinecie lub online, 250 zł za sesję seksuologiczną.
• Sesja trwa 50 minut i nie jest przedłużana w przypadku spóźnienia klienta.
• Proszę o płatność gotówką lub kartą płatniczą po każdej sesji, przelewem przed sesją
• Możliwa jest również płatność przelewem w dniu terapii, ale wymaga to indywidualnych ustaleń.

Informacje dotyczące odwoływania sesji:
• Jesteś zobowiązany/a do pełnej opłaty za opuszczone sesje, o których nie poinformujesz co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem sesji. Ta zasada dotyczy również nieobecności związanych z chorobą lub nie dającymi się przewidzieć wypadkami.
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu będę musiała odwołać nagle sesję w tym samym dniu, postaram się zaproponować alternatywny dzień lub godzinę; jeśli nie uda nam się ustalić innego terminu, kolejna sesja jest bezpłatna dla Ciebie.
• Limit odwołanych sesji na rok to 5. Jeśli odwołasz więcej niż 5 sesji, jesteś zobligowana/y za każdą kolejną zapłacić.

Zakończenie procesu terapeutycznego:
Proszę o poinformowanie mnie o chęci zakończenia terapii odpowiednio wcześniej, aby był czas na właściwe zakończenie i podsumowanie terapii. Proponuję co najmniej jedno spotkanie zamykające proces terapeutyczny.
Zastrzegam sobie prawo do rozwiązania umowy w następujących okolicznościach:
• Jeśli nie weźmiesz udziału w 2 sesjach z rzędu bez skontaktowania się ze mną, mogę zdecydować o rozwiązaniu umowy i prześlę Ci o tym pisemne powiadomienie.
• Jeśli zdecydujesz się kontynuować terapię, za obie nieobecności zgadzasz się uiścić zapłatę.
• Jeżeli w porozumieniu z moim superwizorem uzgodnię, że nie jestem w stanie kompetentnie z Tobą współpracować. W tej sytuacji omówię z Tobą proces skierowania do innego terapeuty.
W przypadku, gdy nasza praca przekracza osiem tygodni, zalecam co najmniej dwutygodniowe wypowiedzenie na zakończenie, aby umożliwić nam właściwe zakończenie i podsumowanie terapii (dwie sesje zamykające).
Zastrzegam sobie prawo odmówienia prowadzenia sesji jeśli przyjdziesz na spotkanie pod wpływem środków psychoaktywnych, jeśli uznam, że przekraczasz moje granice, wystąpi jakakolwiek forma agresji lub przemocy bądź uznam, że do dalszej owocnej terapii konieczna jest wizyta u innego specjalisty, np. psychiatry.
Regulamin oraz Polityka prywatności dostępne są na stronie www.wolnaprzestrzen.pl

Regulamin świadczenia usług psychologicznych, seksuologicznych, psychoterapeutycznych

I. Zakres zastosowania Regulaminu
1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
2.  O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
– specjaliście – należy przez to rozumieć osobę z co najmniej wyższym kierunkowym wykształceniem oraz posiadającą odpowiednie szkolenia uzupełniające: psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, trener.
– siedzibie lub miejscu przeprowadzenia usług – odnosi się do: Katowice, 40-078 Plac Wolności 10a/1, Wolna Przestrzeń
– usługach psychologiczno-diagnostycznych, psychoterapeutycznych, seksuologicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez specjalistę służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, polegające w szczególności na: konsultacji psychologicznej, diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, terapii i rehabilitacji psychologicznej oraz udzielaniu interwencji, psychoedukacji, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej. Przez seksuologa: opiniowanie, diagnoza seksuologiczna, wsparcie, interwencja, terapia seksuologiczna. Psychoterapeuta: prowadzenie psychoterapii.


II. Usługi psychologiczno-diagnostyczne, psychoterapeutyczne, seksuologiczne
1. Zakres usług widnieje na stronach internetowych www.znanylekarz.pl,  www.Wolnaprzestrzen.pl oraz www.kawazseksuolozka.pl
2. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką lub kartą po zakończonej wizycie, lub przelewem przed wizytą. Aktualny cennik widnieje na stronie https://www.znanylekarz.pl/patrycja-rusek-porchowska/psycholog-seksuolog-psychoterapeuta/katowice. Mogą zaistnieć również indywidualne zmiany w odpłatności, po uprzednim ustaleniu z klientem.
3. Rejestracja klienta odbywa się głównie poprzez kontakt telefoniczny lub stronę https://www.znanylekarz.pl/patrycja-rusek-porchowska/psycholog-seksuolog-psychoterapeuta/katowice
4. Zawarcie umowy dotyczącej usługi ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, zgłoszenie online).
5. Specjalista może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
6. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii. Specjalista zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta.
8. Dane surowe uzyskane z procesów diagnostycznych, testów, kwestionariuszy, innych – nie są udostępniane Klientowi.
9. Pozostałe kwestie związane z zasadami między klientem a terapeutą zawiera i normuje Kontrakt – ustnie i/lub pisemnie ustalany w początkowej fazie spotkań.

IV. Postanowienia końcowe
Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych
Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.
Regulamin ważny od 01.01.2023r.

Regulamin świadczenia usług pozostałych: joga, refleksologia, terapia czaszkowo-krzyżowa, masaże relaksacyjne, warsztaty tematyczne, spotkania rozwojowe, zajęcia, cykle, pozostałe wydarzenia, które organizowane są w Wolnej Przestrzeni.

O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:

Wolnej Przestrzeni – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia (wszystkie wyżej wymienione formy) w ramach współpracy z Wolna Przestrzeń. Patrycja Rusek-Porchowska. Osoby te dbają o własne kwalifikacje we własnym zakresie, deklarując swoją zdolność, możliwość oraz wystarczające kompetencje do prowadzenia określonych zajęć.

I. Opłaty

   1. Opłaty uiszcza się bezpośrednio u prowadzącego zajęcia
   2. Ceny podane są w wydarzeniach, usługach na facebooku https://www.facebook.com/kawazseksuolozka, https://www.facebook.com/mojawolnaprzestrzen oraz na stronie internetowej www.wolnaprzestrzen.ploraz www.kwawzseksuolozka.pl
   3. Wpłacony zadatek w przypadku warsztatów, spotkań, zajęć rozwojowych nie podlega zwrotom.
   4. Zaliczki podlegają zwrotom
   5. Na życzenie wystawiamy rachunek.
   6. Wolna Przestrzeń może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowego posiadacza karnetu do kierowania jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
   1. Zdrowie
   1. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
   2. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi oraz udziału w innych zajęciach.
   3. Wszelkie dolegliwości zdrowotne (w tym menstruację) powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami.
   4. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć.
   5. Wolna Przestrzeń nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
   1. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy korzystają z usług Wolnej Przestrzeni na własną odpowiedzialność.
  2. Wolnej Przestrzeń nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
  3. Wolnej Przestrzeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Wolnej Przestrzeń.
  4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
  5. Regulamin ważny od 01.01.2023r.