Regulamin

Korzystanie z usług Wolnej Przestrzeni odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i tożsame jest z akceptacją tego regulaminu.

Regulamin świadczenia usług psychologicznych, seksuologicznych, psychoterapeutycznych

I. Zakres zastosowania Regulaminu

   1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
   2. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
   • specjaliście należy przez to rozumieć osobę z co najmniej wyższym kierunkowym wykształceniem oraz posiadającą odpowiednie szkolenia uzupełniające: psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, trener.
   • siedzibie lub miejscu przeprowadzenia usług – odnosi się do: Bytom, ul. Dworcowa 22/4 – Wolna Przestrzeń
   • usługach psychologiczno-psychoterapeutyczno-seksuologicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa, polegające w szczególności na: konsultacji psychologicznej, diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, terapii i rehabilitacji psychologicznej oraz udzielaniu interwencji, psychoedukacji, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej. Przez seksuologa: opiniowanie, diagnoza seksuologiczna, wsparcie, interwencja, terapia seksuologiczna. Psychoterapeuta: prowadzenie psychoterapii.

II. Usługi psychologiczno-psychoterapeutyczno-seksuologiczne

   1. Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.Wolnaprzestrzen.pl oraz www.kawazseksuolozka.pl
   2. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką lub kartą po zakończonej wizycie, lub przelewem przed wizytą. Aktualny cennik widnieje na stronie https://www.znanylekarz.pl/patrycja-rusek/psycholog-seksuolog/bytom. Mogą zaistnieć również indywidualne zmiany w odpłatności po uprzednim ustaleniu z klientem.
   3. Rejestracja klienta odbywa się głównie poprzez kontakt telefoniczny lub stronę https://www.znanylekarz.pl/patrycja-rusek/psycholog-seksuolog/bytom
   4. Zawarcie umowy dotyczącej usługi ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, zgłoszenie online).
   5. Specjalista może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem. Jeżeli specjalista, po czasie trwania terapii, uzna, że trudność klienta wykracza poza jego umiejętności, niezwłocznie powinien o tym klienta poinformować oraz zadbać o proces terapeutyczny klienta – zakończyć, przenieść do innego terapeuty.
   6. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez specjalistę jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Specjalista zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
   7. Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.
   8. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym psychologa osobiście.
   9. Wizyta trwa do 50 minut.
   10. Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.
   11. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
   • wizytę należy odwołać najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta;
   • w przypadku wizyt poniedziałkowych sesję należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 18.00;
   • jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, to w przypadku zaistnienia kolejnej takiej sytuacji (brak obecności, brak odwołania terminu wizyty) skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nie odwołaną wizytę.
   1. Opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta.

IV. Postanowienia końcowe

   1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych
   2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.

 

Regulamin świadczenia usług pozostałych: joga, refleksologia, terapia czaszkowo-krzyżowa, masaże relaksacyjne, reiki, portrety psychologiczno-tarotowe, warsztaty tematyczne, spotkania rozwojowe, zajęcia, cykle, pozostałe wydarzenia, które organizowane są w Wolnej Przestrzeni.

O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:

Wolnej Przestrzeni – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia (wszystkie wyżej wymienione formy) w ramach współpracy z Wolna Przestrzeń. Patrycja Rusek. Osoby te dbają o własne kwalifikacje we własnym zakresie, deklarując swoją zdolność, możliwość oraz wystarczające kompetencje do prowadzenia określonych zajęć.

I. Opłaty

   1. Opłaty uiszcza się bezpośrednio u prowadzącego zajęcia
   2. Ceny podane są w wydarzeniach, usługach na facebooku https://www.facebook.com/kawazseksuolozka, https://www.facebook.com/mojawolnaprzestrzen oraz na stronie internetowej www.wolnaprzestrzen.ploraz www.kwawzseksuolozka.pl
   3. Wpłacony zadatek w przypadku warsztatów, spotkań, zajęć rozwojowych nie podlega zwrotom.
   4. Zaliczki podlegają zwrotom
   5. Na życzenie wystawiamy rachunek. 
   6. Wolna Przestrzeń może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowego posiadacza karnetu do kierowania jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
   1. Zdrowie
   1. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
   2. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi oraz udziału w innych zajęciach.
   3. Wszelkie dolegliwości zdrowotne (w tym menstruację) powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami.
   4. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć.
   5. Wolna Przestrzeń nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
   1. Zajęcia
   1. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju, zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
   2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 2 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
   3. Przed wejściem do sali należny wyłączyć telefony komórkowe.
   4. Wszelkie problemy podczas praktyki, jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, należy natychmiast skonsultować z nauczycielem.
   5. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
   6. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem.
   7. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
   8. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
   9. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
   10. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
   11. Po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać wyczyszczone, ułożone i odłożone na miejsce.
   12. Wolna Przestrzeń zastrzega możliwość wstrzymania się od świadczenia usług w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów.
  1. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy korzystają z usług Wolnej Przestrzeni na własną odpowiedzialność.
  2. Wolnej Przestrzeń nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
  3. Wolnej Przestrzeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Wolnej Przestrzeń.
  4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
  5. Regulamin ważny od 01.01.2022r.