Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu  określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest firma Wolna Przestrzeń. Patrycja Rusek, NIP: 6272660251 (zwany dalej Przestrzenią). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:  patrycja.rusek@interia.eu lub pod numerem tel.:604 355 096.

2. Dane osobowe klienta są pozyskiwane bezpośrednio od klienta podczas wizyt, rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i elektronicznych, związanych z wykonywaniem usług psychologiczno-psychoterapeutycznych, oraz innych usług dostępnych w Przestrzeni.

3. W celu świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych mogą być potrzebne następujące dane pacjenta: imię, nazwisko, płeć oraz data urodzenia, adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). W przypadku zgłoszenia się do Przestrzeni w drodze zapisu przez telefon niezbędny jest numer telefonu, celem potwierdzenia umówienia wizyty u specjalisty przez SMS. Podczas świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych może być utworzona dokumentacja, w której są zawarte niezbędne informacje dotyczące procesu psychoterapii, w szczególności informacje o stanie zdrowia, wyniki badań oraz informacje o nałogach i życiu osobistym. Informacje te warunkują postawienie właściwej diagnozy, jak i zastosowanie w sposób właściwy procesu psychoterapii.

4. Przestrzeń przetwarza dane osobowe w celu: 

  • Świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych, konsultacji psychologicznych oraz seksuologicznych.
  • Świadczenia usług związanych z warsztatami, zajęciami, spotkaniami – celem zapisania i zagwarantowania miejsca udziału, wypisania karnetu.
  • Skontaktowania się z pacjentem pod podanym przez niego numerem telefonu lub adresem mailowym w celu dokonania ustaleń związanych z terminami wizyt.
  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych, co związane jest z przetwarzaniem danych osobowych pacjenta w przypadku wystawiania rachunków/faktur i regulowania należności za wykonane usługi. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 dane osobowe klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7.Wszelkie dane osobowe zgromadzone w ramach świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych przetwarzane są przez 5 lat (liczone od ostatniego dnia roku, w którym nastąpiła ostatnia wizyta) chyba, że obowiązujące prawo stanowi inaczej (np. w kwestii dokumentacji księgowej). Po upływie tego okresu dane pacjenta są usuwane lub anonimizowane.

8. Dane osobowe nie są przekazywane firmom trzecim za wyjątkiem serwisów teleinformatycznych służących do organizacji wizyt w Przestrzeni  (portal Znany Lekarz), jeżeli pacjent wcześniej wyraził chęć korzystania z tych serwisów – dokonał rezerwacji terminu poprzez portal.

9. W związku z przetwarzaniem przez Przestrzeń danych osobowych, klientowi przysługuje prawo do: dostępu do treści udostępnionych danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.