Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu  określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 


1. Administratorem danych osobowych jest firma Wolna Przestrzeń. Patrycja Rusek-Porchowska, NIP: 6272660251 (zwany dalej Przestrzenią). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rusekporchowska@gmail.com lub pod numerem tel.: 604 355 096.


2.Dane osobowe klienta są pozyskiwane bezpośrednio od klienta podczas wizyt, rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i elektronicznych, związanych z wykonywaniem usług psychologiczno-diagnostycznych, psychoterapeutycznych, oraz innych usług dostępnych w Przestrzeni.


3. W celu świadczenia ww. usług mogą być potrzebne następujące dane pacjenta: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania. W przypadku zgłoszenia się do Przestrzeni w drodze zapisu przez telefon niezbędny jest numer telefonu, celem potwierdzenia umówienia wizyty u specjalisty przez SMS. Podczas świadczenia ww. usług może być utworzona dokumentacja, w której są zawarte niezbędne informacje dotyczące procesu psychoterapii, w szczególności informacje o stanie zdrowia, wyniki badań oraz informacje o nałogach i życiu osobistym. Informacje te warunkują postawienie właściwej diagnozy, jak i zastosowanie w sposób właściwy procesu psychoterapii.


4. Przestrzeń przetwarza dane osobowe w celu:
– Świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych, konsultacji psychologicznych, procesów diagnostycznych oraz seksuologicznych.
– Świadczenia usług związanych z warsztatami, zajęciami, spotkaniami – celem zapisania i zagwarantowania miejsca udziału, wypisania karnetu.
– Skontaktowania się z pacjentem pod podanym przez niego numerem telefonu lub adresem mailowym w celu dokonania ustaleń związanych z terminami wizyt.
– Prowadzenia ksiąg rachunkowych, co związane jest z przetwarzaniem danych osobowych pacjenta w przypadku wystawiania rachunków/faktur i regulowania należności za wykonane usługi.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 dane osobowe klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


7. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w ramach świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych przetwarzane są przez 5 lat (liczone od ostatniego dnia roku, w którym nastąpiła ostatnia wizyta) chyba, że obowiązujące prawo stanowi inaczej (np. w kwestii dokumentacji księgowej). Po upływie tego okresu dane pacjenta są usuwane lub anonimizowane.


8. Dane osobowe nie są przekazywane firmom trzecim za wyjątkiem serwisów teleinformatycznych służących do organizacji wizyt w Przestrzeni (portal Znany Lekarz), jeżeli pacjent wcześniej wyraził chęć korzystania z tych serwisów – dokonał rezerwacji terminu poprzez portal.


9. W związku z przetwarzaniem przez Przestrzeń danych osobowych, klientowi przysługuje prawo do: dostępu do treści udostępnionych danych (nie wlicza się w to treści wyników surowych testów, kwestionariuszy) i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.